Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatne spotkanie informacyjne

PRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 26 STYCZNIA DO PISZA BY POZNAĆ SZCZEGÓŁY!!!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

Środki dostępne są do 31 marca 2019r. w ramach popytowego systemu dystrybucji, bezpośrednio od Operatora czyli Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", który dysponuje kwotą ponad 37mln zł.

Każdemu przedsiębiorcy oferujemy do 70 000,00 złotych.

ZAPRASZAMY 26 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Piszu ul. Rybacka 5, sala konferencyjna nr 4 W trakcie spotkania przedstawimy Państwu szczegółowe informacje o projekcie, ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszę o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl do dnia 24.01.2018 r. W załączeniu przesyłamy, krótką informację o projekcie i druk formularza zgłoszeniowego do projektu.

                                                       

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

0001

EGZAMIN - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

21150154 1329406067158148 6374235008882207318 nOśrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 30.01.2018r. o godz.17.00 w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne

w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

1. Uprawnienia elektryczne

2. Uprawnienia cieplne

3. Uprawnienia gazowe

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe.

Koszt egzaminu: 210,00 zł

Wnioski do pobrania na stronie Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski
Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem.

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

wypełniony wniosek,
dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek),
dowód osobisty,
dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji
i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

OKZ Pisz, ul. Rybacka 5

Tel.: 87 423 27 45
E-mail: pisz@zdz.bialystok.pl

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu rozpoczyna nabór osób do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami E.13 oraz Rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych A.65.  Do uczestnictwa w kursie zapraszamy zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym: piątek - sobota, lub sobota - niedziela (średnio dwa razy w miesiącu). Kurs przygotowuje do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Ilość miejsc ograniczona.

kontakt:
OKZ Pisz, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz
tel. 87 423 27 45

POMAGAMY ZWALNIANYM kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

dotacja na założenie działalności

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski
 • są przewidziane do zwolnienia (tj. znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem z pracy
  z przyczyn dotyczących zakładu pracy (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych lub dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych)
 • zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

UWAGA

Ścieżka dotacyjna dostępna jest wyłącznie dla osób, które kwalifikują się do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością
 • kobieta
 • pracownik o niskich kwalifikacjach
 • osoba w wieku 50+ lub 30-

W pierwszej kolejności ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracownicy znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z Punktów rekrutacyjnych:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35,

 

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych

OKZ w Piszu zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.Uprawnienia są ważne bezterminowo. Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych: 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem.

wózki

 

ZAPRASZAMY !!!

12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax: 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl, www.pisz.zdz.bialystok.pl

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia zawodowe

Jesteś bezrobotny? Masz powyżej 30 lat? Zamieszkujesz powiat piski? Zgłoś się do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Piszu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i zacznij już dziś! !!

Zapraszamy na następujące bezpłatne szkolenia zawodowe:

- Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowej,

- Palacz kotłów centralnego ogrzewania,

- Elektryk.

Kursy kończą się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną.

wózki

ZAPRASZAMY !!!

12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax: 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl, www.pisz.zdz.bialystok.pl

 

REKRUTACJA 2017/2018

piszA5ulotka 1 

MUNDUROWE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PISZU

ZDZ W BIAŁYMSTOKU

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2017/2018

Oferujemy program zajęć ogólnokształcących oraz:

 • zapoznanie z zasadami i regulaminami służby wojskowej
 • naukę zasad przetrwania w środowisku naturalnym - SURVIVAL
 • naukę sztuk walki i samoobrony
 • szkolenia strzeleckie
 • przygotowanie do musztry, w tym musztry paradnej
 • przygotowanie do zdawania egzaminów do  służb mundurowych
 • zajęcia pozalekcyjne:
  • samoobrona, sztuki walki
  • wyjścia survivalowe

Jeżeli w życiu nie boisz się wyzwań, jesteś gotów na pokonanie własnych słabości - postaw na klasę mundurową!

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

oraz stypendium naukowe dla najzdolniejszych uczniów !!!

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

ZAPRASZAMY !!!

12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax: 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl, www.pisz.zdz.bialystok.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.00.

SZKOŁA DZIENNA !!! BEZPŁATNA !!!

Ilość miejsc ograniczona !!!

Podstawowym kryterium przyjęcia będzie średnia ocen i ocena z zachowania.

Zbiórka "Książki na kresy"

20170407 092941 IMG 20170405 092735

Zbiórka pod opieką Pani Marioli Mierkowskiej została przeprowadzona w dn. od 01.03.2017r. do 31.03.2017r. jako dzieło miłosierdzia
w ramach jałmużny wielkopostnej i nie tylko. Książki zostaną przekazane do parafii Św. Jana Ewangelisty i M.M. Kolbego w Mińsku,
by pomóc w utworzeniu biblioteczki dla dzieci uczących się polskiego języka i kultury. Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Piszu
z wielkim zaangażowaniem i radością uczestniczyli w zbiórce, by wspomóc ten szczytny cel.

Konkurs historyczny

WP 20170330 09 04 02 Pro

30 marca 2017r. w Niepublicznym Gimnazjum w Piszu ZDZ w Białymstoku odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEZŁOMNI BOHATEROWIE". W przedsięwzięciu udział wzięło szesnastu laureatów eliminacji szkolnych. Na przełomie trzech lat zaobserwować można wzrost zainteresowania tematyką oraz wzrost poziomu wiedzy wśród uczestników konkursu.

I miejsce i najwięcej punktów zdobył Konrad Nicewicz z Niepublicznego Gimnazjum ZDZ w Piszu. II i III miejsce zajęły uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce: Patrycja Kuźmicka i Adrianna Włodkowska. Wśród licealistów różnica w ilości zdobytych punktów była minimalna. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich zajęli następujące miejsca: I - Jakub Suwara, II - Patrycja Skrajna oraz III - Patryk Mieczkowski.

Czołowe trójki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci książek, płyt i gadżetów ufundowanych przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Małeckiego. Nagrodą specjalną dla finalistów i uczniów zaangażowanych w etap szkolny konkursu, będzie również wycieczka do Sejmu RP i Muzeum Powstania Warszawskiego. Pozostali uczestnicy otrzymali, dyplomy za udział i drobne gadżety.

Podziękowania za przygotowanie młodzieży do konkursu złożono opiekunom drużyn szkolnych, Paniom: Danieli Truszkowskiej z ZS Katolickich w Piszu, Janinie Florczyk z ZS-P w Dąbrówce, Sabinie Duchnowskiej z ZS w Drygałach oraz Panu Ireneuszowi Duchnowskiemu z Gminnego Zespołu Szkół w Piszu.

Szczególne podziękowania przekazane zostały pod adresem Pani Marioli Mierkowskiej z Niepublicznego Gimnazjum ZDZ w Piszu, która jest pomysłodawcą i koordynatorem konkursu.

Konkurs odbył sie pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Żołnierzom Wyklętym.

WP 20170330 10 29 46 Pro20170330 112406

 

Wystawa pt. Żołnierze Wyklęci 1944-1963

IMG 20170328 130207IMG 20170328 130329IMG 20170328 141103

Dnia 28.03.2017r. uczniowie naszego gimnazjum pod opieką Pani Marioli Mierkowskiej zwiedzili wystawę o Żołnierzach Wyklętych zorganizowaną w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Wolność Mazur w Piszu. Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Naszych uczniów bardzo zaciekawiła ich historia
oraz uwrażliwiła na losy Polski.

 IMG 20170328 130505 IMG 20170328 141128