Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

EGZAMIN - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE 14.06.2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 14.06.2019r.o godz.17.00 w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne
w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:
1. Uprawnienia elektryczne
2. Uprawnienia cieplne
3. Uprawnienia gazowe

wiadectwo kwalifikacji
Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe.
Koszt egzaminu: 225,00 zł

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.
Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji
i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
OKZ Pisz, ul. Rybacka 5
Tel.: 87 423 27 45
E-mail: pisz@zdz.bialystok.pl

TWÓJ CEL - PRACA

twoj celologowanie unijneProjekt „Twój Cel-PRACA

- kompleksowy program aktywizacji

osób bezrobotnych z subregionu ełckiego” 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienia zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), w tym:

1) 48 osób (27 kobiet i 21 mężczyzny) bezrobotnych, które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:
• osoby długotrwale bezrobotne
• kobiety
• osoby niepełnosprawne
• osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

2) 12 bezrobotnych mężczyzn, którzy nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych lub osób o niskich kwalifikacjach

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

• osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 24 osoby)
• osoby długotrwale bezrobotne (min. 8 osób)
• osoby niepełnosprawne (min. 3 osoby).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
• Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
• Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.)
• Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

oraz wsparcie towarzyszące:

• Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
• Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
• ubezpieczenie NNW

 

Dodatkowe informacje w OKZ w Piszu, ul. Rybacka 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Zapraszamy !!!

MŁODZI I AKTYWNI

ulotkamlodzi

ologowanie unijneMŁODZI I AKTYWNI

kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo

do 29 roku życia - II Edycja

Celem projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 lat, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń i staży zawodowych, prowadzącego do zatrudnienia.


Projekt skierowany jest do osób młodych pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET .

Ze wsparcia wyłączone są os. kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
• Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
• Pośrednictwo pracy (śr. 2 godz./os.),
• Wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os. zadanie 1, 5 godz./os. zadanie 2, 10 godz./osobę zadanie 3 – łącznie 17 godz./os.)
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu kończące się egzaminem zewnętrznym,
• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

oraz wsparcie towarzyszące:

• Stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
• Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

 

Dodatkowe informacje w OKZ w Piszu, ul. Rybacka 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Zapraszamy !!!

SZKOLENIE Obsługa wózków jezdniowych !!!

OKZ w Piszu zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Uprawnienia są ważne bezterminowo.
Czas trwania kursu 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem.
Rozpoczynamy 17.03.2018r. godz. 8:00

Zapraszamy!

wózki 2

Uwaga uczniowie, absolwenci !!!

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Wasze odpowiedzi posłużą do zaplanowania i realizacji nowego projektu na wyjazdy zagraniczne dla uczniów / absolwentów !!!
Ankieta jest interaktywna i anonimowa. Jest też bardzo krótka, dosłownie na 3 minuty. Każda informacja od Was będzie pomocna !!!
Dziękujemy
https://goo.gl/forms/yuB9CfJhUh44ZmKz1

Bezpłatne spotkanie informacyjne

PRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 26 STYCZNIA DO PISZA BY POZNAĆ SZCZEGÓŁY!!!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

Środki dostępne są do 31 marca 2019r. w ramach popytowego systemu dystrybucji, bezpośrednio od Operatora czyli Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", który dysponuje kwotą ponad 37mln zł.

Każdemu przedsiębiorcy oferujemy do 70 000,00 złotych.

ZAPRASZAMY 26 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Piszu ul. Rybacka 5, sala konferencyjna nr 4 W trakcie spotkania przedstawimy Państwu szczegółowe informacje o projekcie, ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszę o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl do dnia 24.01.2018 r. W załączeniu przesyłamy, krótką informację o projekcie i druk formularza zgłoszeniowego do projektu.

                                                       

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

0001

EGZAMIN - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

21150154 1329406067158148 6374235008882207318 nOśrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 30.01.2018r. o godz.17.00 w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne

w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

1. Uprawnienia elektryczne

2. Uprawnienia cieplne

3. Uprawnienia gazowe

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe.

Koszt egzaminu: 210,00 zł

Wnioski do pobrania na stronie Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski
Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem.

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

wypełniony wniosek,
dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek),
dowód osobisty,
dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji
i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

OKZ Pisz, ul. Rybacka 5

Tel.: 87 423 27 45
E-mail: pisz@zdz.bialystok.pl

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu rozpoczyna nabór osób do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami E.13 oraz Rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych A.65.  Do uczestnictwa w kursie zapraszamy zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym: piątek - sobota, lub sobota - niedziela (średnio dwa razy w miesiącu). Kurs przygotowuje do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Ilość miejsc ograniczona.

kontakt:
OKZ Pisz, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz
tel. 87 423 27 45