Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Uwaga !!!
PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego w LO ZDZ w Piszu
🔊 W dniu 13 czerwca 2021 r. o godzinie 13.00 na stadionie przy Starostwie Powiatowym w Piszu odbędzie się próba sprawności fizycznej.
🔊 Proszę o zapoznanie się z regulaminem.
🔊 Każdy kandydat musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do udziału w próbie oraz oświadczenie rodziców (wzór do pobrania poniżej lub odebrania w sekretariacie).
🔊 Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły (Pisz, ul. Rybacka 5) lub telefonicznie 87 423 27 45. Osoby, które w tym dniu nie mogą stawić się na próbę sprawności fizycznej są zobowiązane skontaktować się z sekretariatem szkoły i ustalić możliwość przystąpienia do próby w innym terminie.

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Uwaga !!! 

W dniu 14 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00 na stadionie przy Starostwie Powiatowym w Piszu odbedzie się próba sprawności fizycznej. Proszę o zapoznanie się z regulaminem. Każdy kandydat musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do udziału w próbie oraz oświadczenie rodziców (wzór do pobrania poniżej lub odebrania w sekretariacie). 

 

coverphoto fb mundurowka 1

Regulamin: 

Regulamin_PSF_do_OPW-1.jpg

Regulamin_PSF_do_OPW-2.jpg

Regulamin_PSF_do_OPW-3.jpg

ośw._rodzica-1.jpg

Wiecej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły (Pisz, ul. Rybacka 5 lub telefonicznie 87 423 27 45).

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia !!!

Obsługa wózków jezdniowych

wózki 2

 

  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych, którego celem jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności  praktycznych jazdy wózkiem poprzez indywidualne spotkanie z trenerem na placu manewrowym.

 Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego komisją Urzędu Dozoru Technicznego
w Białymstoku

                    Datę egzaminu wyznacza komisja UDT.

 

 

Program szkolenia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych - 5h,
 • Budowa wózków - 5h,
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy,
  w czasie pracy i po pracy wózkami - 8h,
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 5h,
 • Przepisy dozoru technicznego - 2h,
 • Praktyczna nauka jazdy - 10h,

Termin rozpoczęcia szkolenia: 06.03.2021r.

Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Piszu,

ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz

tel. 87 423 27 45, a.muras@zdz.bialystok.pl,

Święto Wojska Polskiego

Społeczność szkolna LO ZDZ w Piszu serdecznie zaprasza na uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego.

Termin: 15.08.2020 r. godz. 13.00.

Miejsce uroczystości: Plac Daszyńskiego w Piszu przy tablicy upamiętniającej płk. Leona Silickiego.

DSC03352 1

Zasady rekrutacji

ogłoszenie rekrutacja 2020 1Zasady rekrutacji do I klasy LO w Piszu ZDZ w Białymstoku

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego
w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 (posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej);

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;

4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole albo oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady ©Kancelaria Sejmu s. 171/214 12.06.2020 przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 i 3–7. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.

Bezpłatne szkolenia dla Niepracujących lub Pracujących za najniższą krajową

Plakat reklamowy min

 

 

 

 

 

"WYŻSZE KWALIFIKACJE LEPSZA PRACA - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB PO 30 ROKU ŻYCIA"

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU OSOBY:

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które:

 1. Zamieszkują subregion ełcki, tj. z powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego
 2. Mają ukończony 30 rok życia
 3. Należą do jednej z następujących grup:
  1. Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoby długotrwale bezrobotne
   • powyżej 50 roku życia
   • kobiety
   • osoby o niskich kwalifikacjach
   • osoby niepełnosprawne
  2. Osoby pracujące spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

ZAPEWNIAMY:

Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie psychologiczno-doradcze
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Bezpłatne szkolenia zawodowe (obecnie realizowane w formie zdalnej)
 4. 3-miesieczne staże u lokalnych pracodawców dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo

WSPARCIE DODATKOWE:

 • stypendium stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • ubezpieczenie NNW

W momencie realizacji szkoleń stacjonarnie, uczestnicy będą mogli starać się o zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży.