Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

pedagogiczny Zaczynamy już 24 stycznia 2016r.

Nadal jest możliwość dołączenia do grupy uczestników kursu.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Wymagania wstępne dla uczestników: zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust.4 i 5 w/w rozporządzenia uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać
lub:
świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać
lub:
świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu,  którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Czas trwania i sposób organizacji kursu: Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 224, poz. 1626) kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki i 10 godzin praktyki metodycznej.

Koszt: 650 zł/os

ZAPRASZAMY !!!

 

Informacje i zapisy:

Telefon: 87 423 27 45

E-mail:pisz@zdz.bialystok.pl

Adres: ul.Rybacka 5, 12-200 Pisz