Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Zatrudnimy do pracy w projekcie

zdzZakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w związku z realizacją projektu „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER,

zatrudni na stanowisko Mentora.


Mentor pełnić będzie rolę opiekuna 10-osobowej grupy przez cały okres jej udziału w projekcie. Mentor uczestniczyć będzie we wspieraniu psychologicznym
i motywowaniu uczestników w czterech fazach projektu tj. rekrutacji, przygotowaniu do mobilności, wyjazdów zagranicznych oraz wsparciu aktywizacyjnym po powrocie. Uczestnikami projektu będą bezrobotne i nieuczące się osoby młode (18-25 lat).

Wymagania formalne (niezbędne) na stanowisku pracy:

• Wykształcenie wyższe, mile widziane psychologiczne
• 5-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej* z osobami młodymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonym i społecznie
• Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

• Umiejętność określania i oceny predyspozycji zawodowych, osobistych kandydatów do projektu prowadzania rozmów kwalifikacyjnych
• Umiejętność prowadzenia coachingu, porad terapeutycznych, warsztatów kompetencji społecznych
• Umiejętności interpersonalne
• Możliwość wyjazdu za granicę (2 wyjazdy w przeciągu 2 miesięcy, przypadające na jedną grupę, trwające 1 tydzień każdy)
• Umiejętność pracy w zespole
• Mobilność (możliwość przyjazdu na zajęcia realizowane w różnych miejscach woj. podlaskiego lub podregionu ełckiego)
• Mile widziana umiejętność posługiwania się językiem z jednego z krajów przyjmujących (hiszpański, portugalski, szwedzki).

Oczekiwania od kandydatów:

• Rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
• Odpowiedzialność za powierzone zadania i dążenie do realizacji wskaźników określonych w projekcie
• Kreatywność, otwartość i zaangażowanie w pracę aktywizacyjną z młodzieżą
• Znajomość różnych form i technik terapii zajęciowych w procesie aktywizacji młodych osób
Zakres zadań i obowiązków mentora obejmuje:
• Rekrutacja uczestników projektu (w tym przygotowanie dokumentacji: testów kompetencyjnych, osobowościowych).
• Określenie Indywidualnych Planów Działania uczestnikom projektu i zapewnienie ich realizacji.
• Przygotowanie i realizacja warsztatów kompetencji społecznych („Ja w społeczeństwie” oraz „Komunikacja interpersonalna”).
• Realizacja coachingu indywidualnego uczestnikom.
• Realizacja spotkań grupowych z uczestnikami (integracja, motywowanie uczestników, budowanie relacji).
• Spędzenie z uczestnikami 2 tygodni ich pobytu za granicą (2 tygodniowe pobyty w Hiszpanii, Szwecji lub Portugalii w trakcie 2 miesięcznych wyjazdów na staż uczestników projektu).
• Monitorowanie przebiegu mobilności każdego z uczestników, analiza i raportowanie w tym zakresie.
• Monitorowanie postępów uczestników oraz stopnia realizacji określonych celów i zapewnienie informacji zwrotnej dla uczestnika w tym zakresie.
• Identyfikacja ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie konfliktami.
• Utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami (w formach określonych przez ZDZ), bieżące zbieranie ich opinii dot. realizacji programu mobilności.
• Zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestnikom.
• Dostępność dla uczestników i bieżące wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych/nieoczekiwanych.
• Współpraca z mentorem zagranicznym.

Oferujemy:

• Atrakcyjne warunki pracy
• Zatrudnienie w wymiarze 0,4 etatu w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie
• Elastyczne godziny pracy
• Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku

Miejsce pracy:

Ośrodki ZDZ w Białymstoku w jednym z 3 obszarów:
I. Augustów, Suwałki, Gołdap, Olecko
II. Ełk, Giżycko, Grajewo, Węgorzewo, Pisz
III. Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka, Zambrów.

Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV)
• kserokopie świadectw pracy lub referencji potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami młodymi, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: projekty@zdz.bialystok.pl.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


Prosimy o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, realizacji projektu i jego kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”. Klauzula powinna zostać czytelnie podpisana.

* Doświadczenie w pracy terapeutycznej jest rozumiane szeroko i nie ogranicza się jedynie do form leczenia wykonywanych przez osoby z uprawnieniami medycznymi. Doświadczenie to rozumiane pod kątem pracy z osobami młodymi, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (są wykluczone społecznie lub zagrożone takim wykluczeniem z różnych względów).