Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Projekt MŁODZI I AKTYWNI- kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

ULOTKAa5 page 001ULOTKAa5 page 002

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat piski w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET, tj. łącznie spełniają trzy poniższe warunki, czyli:

 • osoba niepracująca,
 • nie kształcąca się (nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym),
 • nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • Poradnictwo zawodowe ,  w tym: warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy", „Autoprezentacja”,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Indywidualne szkolenia zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe.

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

 • Stypendia stażowe –1 700 zł brutto miesięcznie,
 • Stypendium szkoleniowe –6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży,
 • Ubezpieczenie NNW.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w biurze OKZ Pisz , pocztą lub  e-mailem (skan formularza).