Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

„Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących podregion ełcki, które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy (śr. 3 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba)
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 700 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie Formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w biurze OKZ Pisz , pocztą lub  e-mailem (skan formularza).

ulotka