Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Wykwalifikowani i kompetentni II - kopmleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo,

- zamieszkujące powiaty: piski, ełcki, giżycki, gołdapski, olecki lub węgorzewski

- które jednocześnie kwalifikują się do jednej z grup:

   - osoby powyżej 50 roku życia,

   - kobiety,

  - osoby niepełnosprawne,

  - osobuy długotrwale bezrobotne,

  - osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

Zapewniamy:

- bezpłatny udział w projekcie,

- stypendia stażowe - 1700 zł brutto miesięcznie,

- stypendium szkoleniowe - 6,64 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas szkoleń i staży.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie Formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w biurze OKZ Pisz , pocztą lub  e-mailem (skan formularza).
 
baner 2 WykWM II edycja1