Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

MŁODZI I AKTYWNI

ulotkamlodzi

ologowanie unijneMŁODZI I AKTYWNI

kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo

do 29 roku życia - II Edycja

Celem projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 lat, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń i staży zawodowych, prowadzącego do zatrudnienia.


Projekt skierowany jest do osób młodych pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET .

Ze wsparcia wyłączone są os. kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
• Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
• Pośrednictwo pracy (śr. 2 godz./os.),
• Wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os. zadanie 1, 5 godz./os. zadanie 2, 10 godz./osobę zadanie 3 – łącznie 17 godz./os.)
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu kończące się egzaminem zewnętrznym,
• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

oraz wsparcie towarzyszące:

• Stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
• Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

 

Dodatkowe informacje w OKZ w Piszu, ul. Rybacka 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Zapraszamy !!!