Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla Niepracujących lub Pracujących za najniższą krajową

Plakat reklamowy min

 

 

 

 

 

"WYŻSZE KWALIFIKACJE LEPSZA PRACA - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB PO 30 ROKU ŻYCIA"

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU OSOBY:

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które:

 1. Zamieszkują subregion ełcki, tj. z powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego
 2. Mają ukończony 30 rok życia
 3. Należą do jednej z następujących grup:
  1. Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoby długotrwale bezrobotne
   • powyżej 50 roku życia
   • kobiety
   • osoby o niskich kwalifikacjach
   • osoby niepełnosprawne
  2. Osoby pracujące spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

ZAPEWNIAMY:

Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie psychologiczno-doradcze
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Bezpłatne szkolenia zawodowe (obecnie realizowane w formie zdalnej)
 4. 3-miesieczne staże u lokalnych pracodawców dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo

WSPARCIE DODATKOWE:

 • stypendium stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • ubezpieczenie NNW

W momencie realizacji szkoleń stacjonarnie, uczestnicy będą mogli starać się o zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży.