Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Projekty

POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe - IV edycja

 

O projekcie

 stopka kolor

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.03.2024 – 28.02.2026
będzie realizował projekt:

„POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe - IV edycja”

w ramach

Priorytetu 7 Rynek pracy

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Cel projektu: jest nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 90% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w grupie 90K i 90M zamieszkujących na terenie subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia doradczego, pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, szkoleń i studiów podyplomowych oraz staży, prowadzące do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez min. 50K i 50M w okresie od 01.03.2024 do 28.02.2026r.

Projekt skierowany jest do 180 mieszkańców subregionu ełckiego tj. powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego, którzy są jednocześnie osobami:

 • zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub
 • przewidzianymi do zwolnienia lub
 • zagrożonymi zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Rezultatem projektu będzie:

 • podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez co najmniej 100 uczestników,
 • uzyskanie nowych kwalifikacji lub kompetencji przez co najmniej 162 uczestników.

W ramach projektu każdemu Uczestnikowi udzielone zostaną co najmniej trzy różne formy wsparcia spośród:

 • Doradztwo zawodowe (15h/os.) w tym tworzenie Indywidualnego Planu Działania (4h/os.) oraz warsztat „Kreowanie własnego wizerunku” (8h/grupę) - obligatoryjne dla wszystkich Uczestników projektu
 • Poradnictwo pracy (do 4 godz./osobę) - dla wszystkich Uczestników - pośrednictwo pracy inicjowane będzie po zakończeniu doradztwa zawodowego, a intensyfikowane po zakończeniu kursów i studiów podyplomowych oraz na etapie planowania i realizowania staży
 • Wsparcie szkoleniowe w formie kursów pozwalających nabyć kwalifikacje i/lub kompetencje, dopasowane do predyspozycji i oczekiwań Uczestnika zgodnie z IPD - dla 168 Uczestników
 • 3-miesięczne staże zawodowe staże u lokalnych przedsiębiorców - dla 70 Uczestników, którzy uprzednio ukończyli kurs, o którym mowa powyżej
 • Studia podyplomowe - dla 12 Uczestników, przy czym Uczestnik skierowany na studia podyplomowe nie ma możliwości uczestniczenia w kursie, o którym mowa powyżej
 • Wsparcie psychologiczne dla 120 Uczestników, m.in.: warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia/utrzymania zatrudnienia.

 W ramach projektu Uczestnikowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 2 227,09 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 15,31 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie NNW.

 Całkowita wartość projektu wynosi 2 454 085,17 zł  w tym wysokośc wkładu Funduszy Europejskich – 2 085 972,39  zł.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie  #FunduszeNaZmiany

 

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski
 • są zagrożone zwolnieniem (pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników - albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.)
 • są przewidziane do zwolnienia (pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną
 • zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Rekrutacja uczestników realizowana będzie na bieżąco od marca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do Biura projektu lub jednego z Punktów rekrutacyjnych: :

          Biuro projektu

          Punkty rekrutacyjne

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 • Węgorzewo, ul. Prusa 8, tel./fax. 87 427-20-23,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-28-77,

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce Do pobrania

Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Piszu, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz

tel. 87 423 27 45, pisz@zdz.bialystok.pl,

Alina Muras -  a.muras@zdz.bialystok.pl