Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Projekty

Otwórz się na nowe możliwości - wsparcie osób dorosłych po 25 roku życia

 

O projekcie

zestawienie znaków kolorowe

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie okresie 2024-03-01 - 2025-07-31
realizuje projekt:

Otwórz się na nowe możliwości - wsparcie osób dorosłych po 25 roku życia
nr FEWM.06.05-IZ.00-0116/23

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
– 6.5 Edukacja przez całe życie

Cel projektu: 

Podniesienie umiejętności / kompetencji podstawowych, zwłaszcza umiejętności cyfrowych (szkolenia poza BUR, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways) u 100 osób dorosłych powyżej 25 roku życia (50K,50M) o niskich umiejętnościach podstawowych zidentyfikowanych w oparciu o przeprowadzone diagnozy kompetencji u 100 uczestników / uczestniczek projektu (50K,50M):
       - pracujących lub
       - zamieszkujących na terenie podregionu ełckiego
poprzez realizację kompleksowego wsparcia w formie mentoringu i zwalidowanych szkoleń w okresie od 01.03.2024 r. do 31.07.2025 r.

 

Projekt skierowany jest do:

- 100 dorosłych po 25 r.ż. (bez względu na wykształcenia oraz status zatrudnienia) o niskich umiejętnościach podstawowych (zg. z zaleceniem Rady z 19.12.2016, odp. poziomowi nie wyższemu niż 3 poz. Polskiej Ramy Kwalifikacji, uczących się, pracujących lub zam., w rozumieniu KC w subregionie ełckim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, z własnej inicjatywy chcących podnosić, uzupełniać umiejętności i kompetencje w tym:

   1. min. 30 os. (15Ki15M) w wieku 50+
   2. min. 20 os. (10Ki10M) zam. obszary pogranicza (powiat gołdapski i węgorzewski)
   3. min. 30 os. (15Ki15M) zam. miasta średnie tracące funkcje społeczno - gospodarcze (Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz)
   4. min. 50 os. (25Mi25K) 50+ i/lub zam. obszary pogranicza i/lub os. niepełnosprawne

 

Wartość projektu: 616 750,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 550 350,00 zł

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

   1. Audyty umiejętności obejmujące (5 godz.),

   2. Zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe (48 godzin) do wyboru spośród poniższych modułów:

       a) zajęcia z IT i wykorzystywania technologii cyfrowych:
          - korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów oraz aplikacji multimedialnych (16 godzin)
          - korzystanie ze stron internetowych i mediów społecznościowych (16 godzin)
          - korzystanie z serwisów i platform internetowych (16 godzin)

       b) zajęcia z tworzenia dokumentów oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji: - prowadzenie korespondencji e-mailowej
           służbowej i prywatnej:
           - tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy (16 godzin)
           - tworzenie listu motywacyjnego i CV (16 godzin)
           - pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł (16 godzin)

        c) warsztaty z planowania i prowadzenia budżetu domowego (16 godzin)

   3. Warsztaty z kompetencji społecznych (16 godzin) do wyboru spośród poniższych modułów:
        a) z zakresu komunikacji interpersonalnej (np. słuchanie, budowanie właściwych komunikatów, asertywność) (16 godzin)
        b) związane z radzeniem sobie w różnych sytuacjach (np. rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem) (16 godzin)
        c) związane z zarządzaniem sobą w czasie (np. wyznaczanie celów, określanie zasobów i mocnych stron) (16 godzin)

   4. Szkolenie rozwijające umiejętności podstawowe dotyczące postaw proekologicznych (8 godzin).

 

 W ramach projektu Uczestnikowi w uzasadnionych przysługuje wsparcie towarzyszące:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Efekty realizacji projektu:

          - min 90 uczestników uzyska nowe kwalifikacjie lub kompetencjie.

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat
 • zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski (bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia)
 • posiadają niskie umiejętności podstawowe (poziom Państwa umiejętności podstawowych zostanie zidentyfikowany na etapie rekrutacji)
 • z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja uczestników realizowana będzie na bieżąco od marca 2024 r. do 31 marca 2025 r.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do Biura projektu lub jednego z Punktów rekrutacyjnych:

          Biuro projektu:

          Punkty rekrutacyjne:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 • Węgorzewo, ul. Prusa 8, tel./fax. 87 427-20-23,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-28-77,