Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH PROJEKTACH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu realizuje projekty,
w których przewidziane jest wsparcie dla osób w każdym wieku, bezrobotnych lub pracujących. W ramach realizacji projektów organizujemy bezpłatne kursy kwalifikacyjne, staże zawodowe. Osobom, które planują otworzyć działalność gospodarczą udzielamy wsparcia finansowego w wysokości do 23 360 zł. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Projekty realizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu:

1.„Młodzi i aktywni – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia”

 

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat piski
w wieku18-29 lat dla osób biernych zawodowo.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

 • specjalistyczne kursy zawodowe - stypendium szkoleniowe –6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu,
 • 3-miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe - 1 700 zł brutto miesięcznie,
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
  • Poradnictwo zawodowe ,  w tym: warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy", „Autoprezentacja”,
 • Wsparcie psychologiczne,

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży,
 • Ubezpieczenie NNW.

2. „Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących podregion ełcki, które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • oosby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)

FORMY WSPARCIA:

 • specjalistyczne kursy zawodowe - stypendium szkoleniowe –6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu,
 • 3-miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe - 1 700 zł brutto miesięcznie,
  • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy (śr. 3 godz./os.),

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

3. „Dotacje na start” -kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”

Do udziału w projekcie kwalifikują się osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 • w wieku powyżej 30 lat
 • zamieszkujące powiaty: węgorzewski, giżycki, piski
 • znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

ü    osoby powyżej 50 roku życia,

ü    kobiety,

ü    osoby niepełnosprawne,

ü    osoby długotrwale bezrobotne,

ü    osoby o niskich kwalifikacjach

Formy wsparcia:

 • dotacje do 23 360zł na uruchomienie działalności gospodarczej (50 osób zamieszkujących podregion ełcki)
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości-czyli jak założyć firmę” (4gr*30h, 60os.)

4. „Nowe kwalifikacje” – rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych”

Wsparciem mogą zostać objęte zarówno osoby pracujące jak i bezrobotne.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Formy wsparcia:

W ramach projektu realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe:

"Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami"

503 godziny (kurs realizowany w Piszu)

"Fryzjer" 690 godzin (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)

"Prowadzenie rachunkowości" 600 godzin  (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)

5. Projekt „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych” realizowany jest przez ZDZ w Białymstoku.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących w wieku 18-35 lat, zamieszkujących teren województwa warmińsko mazurskiego lub podlaskiego, nie uczestniczących w kształceniu
w trybie stacjonarnym, studenci studiów zaocznych oraz uczniowie szkół zaocznych.

FORMY WSPARCIA:

 1. 1.Przygotowanie uczestników do mobilności
 • Określenie IPD dla każdego uczestnika (śr.10h/ osoba),
 • Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidualne (2 razy w miesiącu).
 • Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.),
 • Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba),
 • Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie”(16h/ grupa),
 1. 2.Pobyt uczestników za granicą
 • 60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji, Portugalii
  i Hiszpanii (branża gastronomiczno-hotelarska, turystyczna, fryzjersko-kosmetyczna, opieka nad osobami zależnymi),
 • Kurs językowy (30h),
 • Zajęcia kulturowe w weekendy,
 1. 3.Wsparcie towarzyszące:
 • Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę,
 • Zapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.
 • Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia,

 

Projekty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

 

Więcej informacji:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

w Piszu, ul. Rybacka 5

tel. 87 423 27 45

e-mail: pisz@zdz.bialystok.pl

lub na stronie: www.zdz.bialystok.pl/projekty

EFS poziom polskie kolor