Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

POMAGAMY ZWALNIANYM kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

dotacja na założenie działalności

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski
 • są przewidziane do zwolnienia (tj. znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem z pracy
  z przyczyn dotyczących zakładu pracy (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych lub dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych)
 • zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

UWAGA

Ścieżka dotacyjna dostępna jest wyłącznie dla osób, które kwalifikują się do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością
 • kobieta
 • pracownik o niskich kwalifikacjach
 • osoba w wieku 50+ lub 30-

W pierwszej kolejności ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracownicy znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z Punktów rekrutacyjnych:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35,