Pisz

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

szkolenie ONLINE Obsługa wózków jezdniowych

wózek

NAUCZYSZ SIĘ

Celem nauczania na kursie jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, bezpiecznej obsługi, wymiany butli gazowych w wózkach. Nabycie umiejętności w/w zakresie mających na celu uzyskanie uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego.

PROGRAM SZKOLENIA

- podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych,

- budowa układu jezdnego wózka,

- podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne,

- stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego,

- mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów,

- czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu,

- praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych,

- czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy,

- praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym,

- układ hydrauliczny wózka podnośnikowego,

- urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych,

- warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

- osób pełnoletnich, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jezdniowego.

Do udziału w kursie wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

Kurs realizowany będzie w formie zdalnej (teoria) i stacjonarnej (zajęcia praktyczne).
Zajęcia teoretyczne realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych nastąpi realizacja kształcenia praktycznego przy zastosowaniu procedury bezpieczeństwa obowiązującej w naszej placówce.

Po ukończonym kursie otrzymujesz:

  •  zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186)
  • świadectwo kwalifikacyjne „E” na wymianę butli gazowych
  • zaświadczenie kwalifikacyjne (Urząd Dozoru Technicznego)

PROWADZĄCY

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.
Instruktor jazdy praktycznej: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji wózków, wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

CZAS TRWANIA KURSU

 Kurs zawiera 35 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

KONTAKT Z NAMI

Alina Muras

e-mail: a.muras@zdz.bialystok.pl

tel. 87 423 27 45